صرف ساده

سوال صرف ساده-خرداد ۹۲

دی ۱۱, ۱۳۹۲

سوال صرف ساده(۱)-خرداد ۹۲/امتحانات پایان سال تحصیلی کتاب : صرف ساده،بخش عربی(از ص ۱۸۵ تا پایان کتاب)/پایه اول قیمت : ۱۵۰۰ تومان

قرآن۱-آبان ۹۲

آذر ۲۹, ۱۳۹۲

قرآن۱-نواقصی آبان ۹۲ کتاب : قرآن،حفظ نیمه دوم جز سی قرآن کریم-پایه اول قیمت : ۲۰۰۰ تومان

عقاید۱-آبان۹۲

آذر ۲۹, ۱۳۹۲

عقاید۱-نواقصی آبان ۹۲ کتاب : اصول اعتقادات-پایه اول قیمت : ۲۰۰۰ تومان

تجوید-آبان۹۲

آذر ۲۹, ۱۳۹۲

تجوید-نواقصی آبان ۹۲ کتاب : تجوید و روخوانی قرآن کریم-پایه اول قیمت : ۲۰۰۰ تومان

منطق۱-آبان ۹۲

آذر ۲۶, ۱۳۹۲

منطق۱-نواقصی آبان ۹۲ کتاب : منطق۱،مرکز مدیریت حوزه-پایه اول قیمت : ۲۰۰۰ تومان

logo_0023

سوال تاریخ۱-آبان ۹۲

آذر ۲۴, ۱۳۹۲

سوال تاریخ۱-نواقصی آبان ۹۲ کتاب : فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام،تا اول فصل۲۴/پایه اول قیمت : ۲۰۰۰ تومان

logo_0002

سوال احکام-آبان۹۲

آذر ۲۴, ۱۳۹۲

سوال احکام-نواقصی آبان ۹۲ کتاب : آموزش فقه،کل کتاب/پایه اول قیمت : ۲۰۰۰ تومان

logo_0001

سوال صرف ساده-آبان۹۲

آذر ۲۴, ۱۳۹۲

سوال صرف ساده نواقصی آبان ۹۲ کتاب : کل کتاب/پایه اول قیمت ۲۰۰۰ تومان

logo_0011

سوال اخلاق۱ -آبان ۹۲

آذر ۱۶, ۱۳۹۲

سوال اخلاق۱-نواقصی آبان ۹۲ کتاب :آداب المتعلمین/پایه اول قیمت : ۲۰۰۰ هزار تومان